ONAFHANKELIJK, BETROUWBAAR EN DESKUNDIGE ESD METING

ESD meting.

Isolerende vloerafwerkingen die stof voorkomen, kunnen leiden tot ongecontroleerde ontlading van de vloer. ESD ( Electro Static Discharge ) vloeren zorgen dat er geen ongewenste elektrostatische ontlading ontstaat. Een vloer die niet statisch is geladen kan niet ongecontroleerd ontladen. Denk bijvoorbeeld aan operatiezalen, computer & server ruimtes, garages waar met waterstof wordt gewerkt en andere high-tech productiefaciliteiten. Zonder adequate maatregelen maakt zo’n statische lading de mens tot een mogelijk risicofactor voor b.v. elektronica. Componenten in deze ruimtes moeten beschermd worden tegen ontlading. Het aanwezig zijn van een ESD vloer vormt een belangrijk onderdeel bij de veiligheid voor componenten en mensen en biedt bescherming tegen ontlading.

Veiligheid voor mensen ( Voorheen NEN 1010 )
De huidige ESD norm, de IEC 61340-5-1 en de richtlijn NPR 8868, voor de veiligheid van componenten geeft een spanningsopbouw aan die de 100 V niet mag overschrijden. Dit wordt gemeten met de Walking Test, conform de norm EN 61340-4-5. Met de huidige technieken kunnen we zelfs een spanningsopbouw van minder dan 5 V realiseren bij speciale ESD vloersystemen van EP en PU. Zelfs bij een relatieve vochtigheid van slechts 12%. MIJtech Heeft hier onderzoek naar verricht in een klimaatkamer. Zie de downloads.

De MIJtech ESD-Scan: Meten van de ESD vloer & Afgifte ESD certificaat.
Met behulp van de MIJtech ESD-Scan worden de spanningsopbouw en de doorgangsweerstand van uw ESD vloer ten opzichte van de aarde gemeten en vastgelegd.
Stel dat uw vloer niet voldoet aan de veiligheidswaarden. Moet dan de gehele vloer vervangen worden? In de meeste gevallen is dat niet nodig. Wij adviseren u hierbij.

De MIJtech ESD-Scan geeft informatie over het functioneren van de bestaande ESD vloer en geeft, indien nodig, een richtinggevend advies voor het opwaarderen van deze vloer. Tevens kunnen wij een ESD certificaat afgeven, indien de resultaten van de uitgevoerde metingen overeenkomen met de ESD standard EN 61340-4-5 en/of de standard EN/IEC 61340-5-1:2016

MIJtech is betrokken bij de ontwikkeling van ESD systemen en de norm waaraan deze moeten voldoen. Daarnaast volgen wij de werking van de ESD systemen in de praktijk. De door ons verstrekte ESD Certificaten zijn maximaal 12 maanden geldig. Daarna volgt een her-meting. Inmiddels hebben wij veel informatie over de werking van ESD vloeren die meerdere jaren in gebruik zijn.

ESD Meting IEC 61340-5-1
ESD Meting Accu ruimte overslag 2022

ONAFHANKELIJK, BETROUWBAAR EN DESKUNDIGE ESD METING

ATEX METING

ATEX staat voor ATmosphéres Explosibles. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan: een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

Door het wegnemen van de condities die nodig zijn om een explosie te starten kunnen preventieve maatregelen genomen worden. ATEX vloeren voorkomen elektrostatische spanningsopbouw en daardoor ook elektrostatische ontlading die (latente) schade kan veroorzaken aan componenten. De voor ESD relevante norm NEN-EN-IEC 61340-4-5 laat een maximale spanning van 100 V toe ( Walking test WT5000. ) Voor ATEX is een maximale spanning van veelal maximaal 500 V toegestaan.

De MIJtech ATEX-Scan geeft snel duidelijkheid over de veiligheid van uw ATEX vloer.

ESD standard EN/IEC 61340-5-1:2016
Deze norm is recent aangepast. Wij zijn bekend met de actuele norm. MIJtech is lid van de normcommissie TC 101 Elektrostatica.

Een optimale ATEX vloer voorkomt spanningsopbouw. Hoe lager de spanning, des te minder explosie risico. ATEX eigenschappen van een vloer zijn sterk afhankelijk van de laagdikte van de vloer en de relatieve vochtigheid. Ook slijtage kan de eigenschappen van uw ATEX vloer beïnvloeden.

Veiligheid

De maximale toelaatbare elektrostatische spanningsopbouw voor ATEX vloeren is veelal 500 V. In zeer kritische situaties kan voor 100 gekozen worden.

Veiligheid voor mensen ( voorheen NEN 1010 )

Voor de veiligheid van de mens is de ondergrens van de doorgangsweestand van de vloer ten opzichte van de aarde van belang. Deze doorgangsweestand adviseren wij hoger te laten zijn dan 50 KΩ bij 500 V. (voorheen NEN 1010 / DIN1081).

De MIJtech ATEX-Scan: meten van ATEX vloeren, afgifte ATEX certificaat.

Met behulp van de MIJtech ATEX-Scan worden de spanningsopbouw en de doorgangsweerstand van uw ATEX vloer ten opzichte van de aarde gemeten en vastgesteld.
Stel dat uw vloer niet voldoet aan de veiligheidswaarden. Moet dan de gehele vloer vervangen worden? in de meeste gevallen is dat niet nodig. Wij adviseren u hierbij.

De MIJtech ATEX-Scan geeft informatie over het functioneren van de bestaande ATEX vloer en geeft, indien nodig, een richtinggevende advies voor het opwaarderen van deze vloer. Tevens kunnen wij een ATEX certificaat afgeven, indien de resultaten van de uitgevoerde metingen overeenkomen met de ESD standard EN 61340-4-5 en/of de ESD standard EN/IEC 61340-5-1:2016.

MIJtech is betrokken bij de ontwikkeling van ESD en ATEX systemen en de norm waaraan deze moet voldoen. Daarnaast volgen wij de werking van de ATEX systemen in de praktijk. De door ons verstrekte ATEX certificaten zijn maximaal 12 maanden geldig. Daarna volgt een her-meting. Inmiddels hebben wij veel informatie over de werking van ATEX vloeren die meerdere jaren in gebruik zijn.

esd certificaat, ATEX certificaat, stroefheids certificaat

Certificaat

ESD of ATEX

Wanneer uw vloer door ons is gemeten middels de MIJtech ESD of ATEX Scan en aan de norm voldaan wordt kan er behoefte zijn aan een certificaat. Dit certificaat wordt door MIJtech verstrekt en is maximaal 12 maanden geldig. 

MIJtech Weerstandmeter Metriso 3000

GMC Instruments

METRISO 3000

De Metriso 3000 is een hoogwaardige weerstandmeter. De meter Metriso 3000 wordt gebruikt om de weerstand te meten van de vloer naar de aarde. Bij zowel de ESD & ATEX scan worden er meerdere metingen verricht over het te meten vloeroppervlak. Vooraf wordt de ruimte in kaart gebracht en wordt er bepaald hoeveel metingen er nodig zijn. Dit wordt later verwerkt in een duidelijk tekening & rapport met de bevindingen.

Op iedere locatie wordt een tweetal metingen uitgevoerd. Bij de eerste meting wordt de weerstand gemeten middels een meetpot (IEC 61340-4-1) die op het vloeroppervlak wordt geplaatst. Bij de tweede vindt er een meting plaats door het menselijk lichaam van de meet technicus die speciale ESD schoenen draagt (IEC 61340-4-5). De locaties met de hoogst en laagst gemeten waarde worden beproefd met de walking test. 

WOLFGANG WARMBIER

ESD WALKING TESTER WT5000

De ESD Walking Tester WT5000 is speciaal ontwikkeld om de spanningsopbouw van een vloer te meten die wordt opgewekt door het belopen van de vloer. De WT500 wordt aangesloten op de laptop en op de aarde. De meettechnicus met ESD schoenen aan is via een snoer verbonden met de WT500. Vervolgens worden er 4 stappen voor en achterwaarts gemaakt en dit wordt herhaald gedurende tenminste 20 seconden. In de tussentijd meet de WT500 de Electro statische spanningsopbouw die wordt opgebouwd door het lopen met ESD schoenen over het vloeroppervlak. (Op verzoek van de klant kan naast het meten met ESD schoenen met andere beschikbaar gestelde schoenen worden gemeten, dit is echter niet norm conform) 

De gegevens worden overzichtelijk in een grafiek weergegeven die worden toegevoegd aan het rapport. 

Bij ESD vloeren is in de norm opgenomen dat de opgebouwd voltage niet boven de 100 volt mag komen. Bij ATEX vloeren wordt meestal als richtlijn 500 volt aangehouden. 

ESD Meting & Walking test WT5000 & Metriso 3000
ESD vloer meting of certificaat

MIJtech hanteert de volgende normen op het gebied van ESD.

Bescherming van elektronische elementen tegen elektronische verschijnselen. 

NPR 8868 geeft ondersteuning bij het opstellen van een protocol voor het specificeren en toetsen van de elektrische eigenschappen van nieuw te bouwen elektrostatisch veilige vloersystemen, of bij het onderhoud/opwaarderen van bestaande vloersystemen.    

Stroefheidsmeting & antislipmeting The Dutch Floor Testing company

Werkzaamheden & doelgroepen

Projecten

ESD & ATEX Metingen

ESD Meting Amsterdam 2021
Meting ESD Vloer clean room
Geverifieerd door MonsterInsights